ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Развој неопходних теоријских знања за разумевање суштине преструктурирања, схваћеног као процес перманентног подизања потенцијала деловања пословних субјеката у тржишној економији, ефикаснијег корпоративног управљања, креирања додате вредности за власнике предузећа и побољшања пословних перформанси.

ИСХОДИ ПРЕДМЕТА:
• овладавање инструментима за оцену потребе преструктурирања предузећа;
• стицање вештина за избор и примену оптималних техника преструктурирања;
• оспособљавање студената за доношење одлуке о избору оптималних мера за превладавање кризе у пословању предузећа;
• стицање знања о пореском и рачуноводствено-билансном третману специфичних трансакција преструктирирања.

ЛИТЕРАТУРА:
• Тодоровић, М., Пословно и финансијско преструктурирање предузећа, ЦИДЕФ Београд, 2010.
• Weston, Mitchell, Mulherin:, Takeovers, Restructuring and Corporate Governance, Fourth edition, Pearson, Prentice Hall, 2004.
• Гоган, П., Интеграције, аквизиције и реструктуирање корпорација, Прометеј, 2004.