ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Развој неопходних теоријских знања за разумевање суштине управљања финансијама предузећа и импликација управљачких одлука из домена инвестирања, финансирања и расподеле ефеката активности на вредност предузећа.

ИСХОДИ ПРЕДМЕТА:
Развој способности студената за:
• разумевање базичних аксиома финансијског управљања;
• самосталну евалуацију финансијских перформанси предузећа;
• оцену, планирање и контролу финансијских токова предузећа;
• разумевање функционисања и улоге финансијског тржишта у обезбеђењу потребног капитала и вредновање хартија од вредности;
• избор адекватних извора финансирања и прорачун просечне цене капитала;
• финансијску оцену и рангирање ефективности алтернатива капиталних улагања;
• финансијско управљање обртном имовином предузећа;
• разумевање утицаја одлука о структури капитала и дивидендне политике на вредност предузећа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Станчић, П. (2006), Савремено управљање финансијама предузећа, Економски факултет, Крагујевац
2. Иванишевић, М. (2008), Пословне финансије, Економски факултет, Београд
3. Материјали за наставу доступни на линку http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_materijali_za_nastavu?q=OASOE_predmet_poslovne_finansije_materijali